Projekcje makroekonomiczne ekspertów Eurosystemu dla strefy euro Czerwiec 2022

eurostat inflacja 2022

Europejski Bank Centralny z pomocą krajowych banków centralnych opracowuje, zbiera, zestawia oraz udostępnia różnego rodzaju statystyki oraz dane, które są potrzebne do wspierania polityki pieniężnej EBC oraz zadań Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i Europejskiej Rady ds. Dane te są wykorzystywane również przez instytucje publiczne, międzynarodowe organizacje, uczestników rynków finansowych, media i zwykłych ludzi oraz pomagają EBC w zwiększeniu przejrzystości jego działań. W okresie od lipca do grudnia 2022 EBC podwyższył swoje podstawowe stopy procentowe o 250 pkt bazowych, i w efekcie stopa depozytowa EBC z poziomu ujemnego do 2,0% na koniec roku.

  1. Aktywność na rynkach pierwotnych, obejmująca pierwsze publiczne oferty akcji i emisje wysokodochodowych przedsiębiorstw, znacznie spadła w porównaniu z poprzednim rokiem.
  2. EBC przeprowadził prace analityczne dotyczące zmienności na rynku energii w celu zbadania wpływu wezwań do uzupełnienia dużych depozytów zabezpieczających na uczestników rozliczeń.
  3. W porównaniu z projekcjami marcowymi wartości na bieżący i następny rok zostały zrewidowane w dół, natomiast projekcje na 2024 pozostały zasadniczo niezmienione.
  4. Oczekuje się, że na dynamikę płac będą korzystnie wpływać zacieśnienie rynków pracy, podnoszenie płac minimalnych oraz skutki środków mających kompensować wysoką inflację.

W lipcu Rada Prezesów postanowiła również o pierwszej podwyżce oficjalnej stopy procentowej od 2011 roku, podwyższając trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 50 pkt bazowych. Uznała ona za właściwe, by pierwszy krok na drodze do normalizacji stóp procentowych był większy, niż sygnalizowano to na poprzednim posiedzeniu. Decyzję podjęto z uwzględnieniem zaktualizowanej oceny ryzyka inflacyjnego przez Radę Prezesów i dodatkowego wzmocnienia skutecznej transmisji polityki pieniężnej za pomocą TPI. Rada Prezesów zasygnalizowała ponadto, że właściwa będzie dalsza normalizacja stóp procentowych w kolejnych miesiącach. Rozbieżności pomiędzy wzrostem wynagrodzeń w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro pogłębiły się w ostatnich latach, co było szczególnie widoczne w 2022. W dużej mierze można to wyjaśnić omówionymi powyżej zmianami w podaży i popycie na pracę.

5 Podejmowanie wyzwań związanych z ochroną środowiska i klimatem

W związku z tym EBC kontynuował wysiłki zmierzające do lepszego zrozumienia swoich decyzji zarówno wśród ekspertów, jak i szerszej opinii publicznej, stosując innowacyjne formy i przyjmując podejście wielojęzyczne. W październiku 2022 EBC rozpoczął publikację podzbioru dwustronnych statystyk zagranicznych krajów strefy euro w relacjach z Rosją[54]. Dodatkowe uszczegółowienie w danych kwartalnych stanowi przydatny element szczegółowy dla aktualnych analiz transakcji i pozycji w relacjach pomiędzy krajami strefy euro a Rosją. Liczba zgłoszonych rachunków klientów obsługiwanych w ramach ERMS na koniec roku 2022 wyniosła 270, w porównaniu z 265 na koniec roku 2021.

Pod koniec 2022 inwestycje mieszkaniowe były o ok. 3% wyższe niż przed pandemią, a ich wzrost w 2022 wyniósł 1,1%. W czwartym kwartale 2023 roku oddano do użytkowania 59,1 tysiąca mieszkań, czyli o 18 procent mniej niż w czwartym kwartale rok wcześniej, ale 20 procent więcej niż w trzecim kwartale 2023 roku – poinformował w piątek Narodowy Bank Polski. Wielkanocne czekoladowe jajka we Włoszech, obowiązkowy przysmak w niemal wszystkich domach, mają w tym roku wyjątkowo gorzką niespodziankę. Najwyższe roczne wskaźniki odnotowano na Litwie (14,0 proc.), Estonii (11,6 proc.) i Czechach (10,0 proc.). W porównaniu ze styczniem roczna inflacja spadła w dwóch państwach członkowskich i wzrosła w dwudziestu pięciu.

eurostat inflacja 2022

O ile włączenie tych kosztów w przyszłości do zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych jest wieloletnim projektem w ramach europejskiego systemu statystycznego, o tyle prognozowanie inflacji i jej składników jest jednym z głównych zadań banku centralnego. Po tymczasowym zatrudnieniu w sekretariacie Dyrekcji Generalnej w ramach programu mobilności wewnętrznej EBC w roku 2022 powróciłam do Dyrekcji Generalnej ds. Powierzono mi zadanie współprowadzenia grupy ekspertów z EBC i krajowych banków centralnych w celu zbadania kwestii związanych z prognozowaniem kosztów mieszkań zajmowanych przez ich właścicieli. Sprawozdanie EBC dotyczące https://www.investorynews.com/imaginear-zapowiada-andrew-beranbom-ceo-founder-of-first-tube/ portfeli niezwiązanych z polityką pieniężną wyjaśnia strategię inwestycyjną EBC i przedstawia postępy w zakresie dekarbonizacji funduszy własnych i portfeli pracowniczych funduszy emerytalnych. Pomiędzy październikiem 2021 a czerwcem 2022 EBC przeprowadził badanie zwyczajów płatniczych konsumentów w strefie euro w celu oceny zachowań i preferencji płatniczych konsumentów oraz ich dostępu do różnych instrumentów płatniczych. Badanie pokazało, że płatność gotówką była metodą płatniczą najczęściej wykorzystywaną w punktach sprzedaży, stanowiąc 59% wszystkich płatności, choć udział płatności gotówkowych spadł z poziomu 72% w roku 2019.

Ramka 2 Silne zasady, silne banki – pakiet bankowy

Mimo niedawnego nasilenia się zakłóceń w światowych łańcuchach dostaw oczekuje się, że do końca 2023 ich oddziaływanie stopniowo ustąpi, zgodnie z założeniem, że wpływ wojny i zaburzeń spowodowanych pandemią na światowe łańcuchy produkcji jest przejściowy. W rezultacie realny import na świecie (z wyłączeniem strefy euro) według projekcji wzrośnie o 4,3% w 2022, 3,1% w 2023 i 3,7% w 2024. W porównaniu z projekcjami marcowymi wartości na bieżący i następny rok zostały zrewidowane w dół, natomiast projekcje na 2024 pozostały zasadniczo niezmienione.

eurostat inflacja 2022

W reakcji na rosnące rentowności i pogarszające się perspektywy gospodarcze instytucje niebankowe zaczęły zmniejszać swoje udziały w obligacjach przedsiębiorstw i obligacjach państwowych o niższym ratingu, obniżając tym samym ryzyko w swoich portfelach. Rada Prezesów podtrzymała w związku z tym podjętą na posiedzeniu monetarnym w grudniu 2021 roku decyzję o kontynuacji stopniowego zmniejszania tempa skupu aktywów w kolejnych kwartałach. Rada zdecydowała o zakończeniu skupu aktywów netto 5 powodów (wymówek) dlaczego nie kobiety inwestują więcej w ramach PEPP z końcem marca 2022 roku oraz o reinwestycji płatności kapitałowych z  zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach PEPP co najmniej do końca 2024 roku. Rada podkreśliła, że w przypadku ponownej fragmentacji rynku w związku z pandemią reinwestycje w ramach PEPP można będzie elastycznie dostosowywać pod względem zapadalności, klasy aktywów i jurysdykcji, zapobiegając zakłóceniom procesu stabilizacji cen ze względu na zagrożenia dla transmisji polityki pieniężnej.

1 Odpowiedź EBC na wyzwania zrównoważonego rozwoju oraz związane z nimi skutki i ryzyko

W scenariuszu pesymistycznym intensywna faza wojny w Ukrainie jest dłuższa, niż przyjęto w scenariuszu bazowym, i przedłuża się do 2023. Wiąże się to z utrzymywaniem się napięć geopolitycznych i szerzej zakrojonymi sankcjami, co sprawia, że szoki w strefie euro mają większą skalę i trwają dłużej. W tym scenariuszu założono także wzrost niepewności, który przekłada się na znaczną korektę spreadów obligacji korporacyjnych i cen akcji oraz pogorszenie się warunków udzielania kredytów bankowych w strefie euro i na świecie. Oczekuje się, że dynamika produktywności pracy w 2022 się obniży – co będzie spójne z przejściowym spowolnieniem aktywności gospodarczej i dość odpornymi rynkami pracy – po czym w 2023 znów wzrośnie. Oczekuje się, że w średnim okresie dynamika produktywności pracy ponownie się zwiększy wskutek silniejszego wzrostu gospodarczego i korzystnego wpływu cyfryzacji gospodarki.

Oczekiwania dotyczące wyższych stóp procentowych i niższego wzrostu zysków w długim okresie wywierały presję na spadek cen akcji. Ogólnie rzecz biorąc, ceny akcji w strefie euro były bardzo zmienne i spadły w 2022 roku Szerokie indeksy cen akcji przedsiębiorstw niefinansowych i banków w strefie euro (wykres 1.15) na dzień 31 grudnia 2022 roku ukształtowały się odpowiednio o około 16% i 4,4% poniżej poziomów odnotowanych na koniec 2021. Z uwagi na znaczny wzrost rentowności obligacji przedsiębiorstw, zarówno w kategorii inwestycyjnej, jak i wysokodochodowej, warunki finansowania w strefie euro uległy znacznemu zaostrzeniu.